Tekirdağ'da Bir İlk Oldu .. Nüyyam Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştıma Merkezi Kuruldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştıma Merkezi Kuruldu

Tekirdağ'da Bir İlk Oldu .. Nüyyam Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştıma Merkezi Kuruldu
Nüyyam

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştıma Merkezi kuruldu. 

Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulan yerel yönetimler uygulama ve araştırma merkezi faaliyetlerine başladı.

Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜYYAM), öncelikle bölgesel gelişmeye paralel olarak, üniversitenin ilgili akademik birimlerinin, ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruşların işbirliği ile demokratik, katılımcı, müzakereci, uzlaşmacı, bilimsel verilere dayalı, duyarlı ve aksiyonel ilkeler çerçevesinde bölgesel çalışmaların yürütülmesini, sosyal sorumluluk alanlarının belirlenmesini, Balkanlar ile işbirliği çalışmalarının geliştirilmesini, yerel yönetim kuruluşlarına küresel gelişmeler ışığında bilimsel eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini, gençlerin demokratik toplumsal yönetişime daha etkin katılımlarının sağlanmasını ve bu yönde sorumluluklar üstlenerek sosyal, kültürel, akademik birikimlerinin arttırılması amaçlamak üzerine kurulmuştur.

Nüyyam Merkez Müdürü Öğr.Gör.Dr. Miray ÖZDEN Kimdir ?

1987 Tekirdağ doğumlu olan Dr. Miray ÖZDEN; Lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde (2009) ve Yüksek Lisans öğrenimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde (2014) tamamlamıştır. Doktora öğrenimini 2020 yılında Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Anabilim Dalı’nda “Katılımcı Demokrasi ve Yerel Yönetimlerde Katılım: Trakya Örneği” başlıklı teziyle tamamlayan Özden, 2013 yılından beri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta olup, halen bu görevini Dr. Öğretim Görevlisi olarak sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak; Vatandaş Katılımı, Katılımcı Demokrasi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentler, Yerel Yönetimlerde Katılım Yöntemleri, Yönetişim, Kentsel Siyaset ve E-Demokrasi/E-Katılım konularında çalışan Özden’in ulusal ve uluslararası çok sayıda yayımlanmış akademik çalışması bulunmakta, 2021 yılı itibari ile de Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü’nü yürütmektedir. 2020 yılında tamamladığı doktora tez çalışmasından ürettiği Gazi Yayınevi’nde yayımlanan “Katılımcı Demokrasi ve Trakya’da Yerel Katılım Pratikleri” isminde kitabı da bulunmaktadır.


Nüyyam Yönetim Kurulu Üyeleri 

Prof. Dr. Ahmet Kubaş

Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk AÇIKGÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KANTAR

Öğr. Gör. Dr. Oktay HEKİMLER

Öğr. Gör. Selin BAHAR


Nüyyam Merkez Müdür Yardımcıları

Öğr.Gör.Dr. Mehtap POLAT

Öğr.Gör. Serkan AYDIN


Nüyyam Danışma Kurulu Üyeleri 

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Bülent EKER Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI  Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Lokman Hakan TECER  TNKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ  TNKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Seda Hilmiye BOSTANCI  TNKÜ İİBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi A.B.D
Sabri ÇINAR  Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı
Mahmut ŞAHİN  Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Ahmet HACIOĞLU  İl Kültür ve Turizm Müdürü
Beste Emre GÜNGÖR  Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı

Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyetleri

Kentlerin siyasi cazibe noktaları haline gelmesi ile birlikte, yerel yönetimlerin de üstlenmesi gereken roller artmış; belediyeciliğin yalnızca klasik görünümde ele alınmaması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yeni değişen roller ile birlikte belediyecilik, daha şeffaf, katılımcı, vizyoner, uluslararası standartları takip eden bir anlayışa sahip olmuştur. Vizyoner belediyeciliğin ana lokomotifi olan teknolojik altyapı ve bilimsel uygulamalar, yerel yönetimleri üniversiteler ile birlikte hareket etmeye ve onlarla beraber ortak stratejiler belirlemeye yöneltmiştir.

Türkiye’de de üniversiteler, bu konuda yerel yönetimlere destek sağlamak ve stratejik hedefler belirlemek amacıyla araştırma merkezlerini bu standartlar çerçevesinde kurgulamışlardır. Tekirdağ, Trakya Bölgesi’nde önemli bir geçiş noktası olması dolayısı ile hem kentleşmenin hem sanayileşmenin hem de göç unsuruna bağlı kültürlerarası kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir ildir. Bu öneminden ötürü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Trakya Bölgesi’nde ilk olmasından dolayı bölgesel çalışmaların yürütülmesi, Balkanlar ile ilişkilerin geliştirilmesi, yerel yönetimlere küresel gelişmelere paralel olarak eğitim ve danışmanlık verilmesi açısından önem arz etmektedir.

Yerel yönetimler, özellikle son 20 yıllık süreç içerisinde merkezi yönetimin tamamlayıcısı ve destekleyicisi olarak önemli roller üstlenmektedir. Hızla yaşanan kentleşme, kentsel ve kırsal alanların ayrı ayrı sorun yaşamasına, kentleşme sürecinde kültürel dokudan, ekonomik kalkınmaya dek birçok alanda kamu politikaları geliştirilmesine neden olmuştur.

Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi bu süreç içerisinde özellikle Trakya Bölgesi’nin dinamiklerine uygun bir yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra merkezin amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kentsel sorunların tespit edilmesi ve çözüm olanaklarının geliştirilmesi
 • Kentsel ve kırsal kalkınmaya yönelik projeler geliştirilmesi, eğitimler düzenlenmesi
 • Yerel yönetimler ile işbirliği çerçevesinde danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi
 • Yurtdışı iyi örneklerin yakından takip edilerek, özellikle bölgeye yakın Balkanlar ile işbirliği protokolleri geliştirilmesi
 • Çalışma alanlarına uygun çalışma gruplarının oluşturulması, fikir atölyelerinin oluşturularak çok paydaşlı ve çok aktörlü yapının bölgede oluşturulmasına katkı sağlanması,
 • Sivil toplum kuruluşları ve diğer üniversiteler ile diyalog ortamının geliştirilmesi
 • Küresel sorunlar çerçevesinde bilimsel çalışmaların, farkındalık etkinliklerinin, öğrenci-sektör buluşmalarının teşvik edilmesi
 • Kurumsal danışmalık için çalışmaların başlatılması
 • Yerel yönetimlere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına dijitalleşme, vatandaş katılımı, sosyal politika süreçleri gibi konularda eğitim ve sertifika programları düzenlenmesi,
 • Göç ve kentsel planlama hususlarında çalışmaların yürütülmesi

(Nüyyam)  Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetleri ve merkez hakkında ki bilgilerdir.

İlk Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı 

Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi ilk yönetim kurulu toplantısı pandemi koşullarına uygun olarak online video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (Nüyyam)

Yapılan toplantıda merkezin;

 • Kuruluş Amaçları
 • Faaliyet Alanları
 • Planlamaları
 • Gelecekte yapılacak olan projeler

başlıkları altında toplantı tamamlanmıştır.